domingo, 27 de febrero de 2011

ELS RACONS

Dos dies per setmana (dilluns i dijous)fem treball per racons.

Els racons permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball o de joc.

Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits per la mestra. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Porto un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena,...) per tots els diferents racons de treball.

Treballar per racons em permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

A La classe tenim els següents racons de treball:

* GRAFISME
En aquest racó es treballa la coordinació visomotriu i el traç. Els nens/es exerciten una sèrie de traços que els permetran aprendre a escriure la grafia dels nombres i de les lletres.


* TITELLES
L'expressió oral treballada en petit grup permet una participació més activa de tots els nens/es. Sovint consisteix en converses a partir de textos i contes que llegim als nens/es, representacions,etc.* PLÀSTICA
El dibuix lliure té com a objectiu deixar totalment lliure la creativitat i la imaginació. Per donar un sentit més propi i de més llibertat a aquest racó tenen els materials que necessiten: fulls, papers diversos per fer collage, retoladors, ... S'agafen lliurement les tisores, els punxons, la cola d'enganxar,... Dibuixen, pinten, pleguen, estripen, punxen, retallen, enganxen,... gaudint i sense preocupar-se pels resultats. Cada un d'ells/es quan acaba decideix què fa amb la seva producció sense haver de donar explicacions: regalar-la a algú de l'escola, emportar-se-la a casa...* RACONS DE JOC SIMBÓLIC:
Els racons de joc són una de les activitats preferides pels nens/es d'Educació Infantil. Després d'una llarga estona d'activitats dirigides (en aquestes edats es cansen i hem de programar tasques curtes i variar-les sovint) desitgen posar-se a jugar lliurement.
Jugar els és necessari per formar-se i desenvolupar-se. El seus jocs sovint són simbòlics, imitant rols de la vida dels adults.

A través del joc s'expressen lliurement i crec que hi ha d'haver una flexibilitat a l'hora d'escollir els racons de joc. A vegades els nens i nenes mostren preferències clares per determinats tipus de jocs i resten indiferents davant d'altres. Convé que pares i mestres intentem motivar-los despertant interès cap a noves possibilitats de joc:

- Els nens/es amb molta preferència pels jocs moguts (córrer, empaitar-se, ...) procurant que descobreixin també jocs més tranquils i de concentració.

- Nens amb molta preferència pels jocs de concentració (puzles, ordinador,...) intentar despertar-los interès pels jocs més simbòlics (nines, cotxes,...) i de moviment.

- Evitar les preferències sexistes de joc (quan els nens només juguen amb cotxes i les nenes amb nines)

A través del joc els pares i mestres també podem educar als nens/es, inculcant que hi ha d'haver un respecte:

- Cap als companys/es, solucionant els conflictes arribant a acords i sense agressivitat. Quan al pati o a la classe observem un nen jugant, podem captar com es relaciona amb els altres i també quin és el seu nivell de benestar personal (que repercuteix en els aprenentatges).

- Cap al material, aprenent a jugar amb el material concret que necessiten. Si no posem cap límit alguns nens/es arriben a treure tot el material que tenim a l'aula i el barregen completament. A alguns nens/es els hem d'explicar per exemple que per fer un puzle no s'han d'escampar totes les peces de tots els diferents puzles per tota la classe. Quan acaben de jugar els ensenyem a recollir retornant cada cosa al seu lloc.

Els racons de joc simbólic que tenim a la classe son:

LA CASETA

CONSTRUCCIONS


COTXES


* RACÓ DELS CONTES.
És un lloc on els infants poden entrar en contacte amb el món màgic dels llibres, dels contes d'imatges, on poden recordar històries i fets per mitjà de fotografies, on aprenen a estimar els llibres i van adquirint el desig de llegir.* RACÓ DE MODELATGE
En aquest racó els nens disposen de diferents materials (com la plastilina)i diferents eines per poder modelar i fer creacions amb volum.* RACÓ DE PUZLES.
En aquest espai els alumnes poden realitzar diferents encaixos i puzles.* RACÓ DE LA PISSARRA.
En aquest espai els infants poden dibuixar i escriure amb moviments corporals més amplis (diferents als que utilitcen sobre el paper) i a un plànol vertical.

No hay comentarios: